REGULAMIN GALERII

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Małgorzatę Chruściel-Waniek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Chruściel-Waniek z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem galerii internetowej www.gosiawaniek.pl (zwanego dalej: „Galerią“).
Operatorem Galerii jest Małgorzata Chruściel-Waniek, z siedzibą w Warszawie, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu.
Kontakt – za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]; telefonicznie: +48 603 960 980; adres korespondencyjny: ul. Codzienna 18A 03-668 Warszawa

I. Definicje:

1. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
2. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: firmę kurierską UPS, InPost
3. Klient – oznacza podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Galerii.

6. Sprzedawca – oznacza Małgorzatę Chruściel-Waniek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Chruściel-Waniek z siedzibą w Warszawie, NIP: 524-228-63-62, REGON: 140039255, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: [email protected], będącą jednocześnie właścicielem Galerii.
7. Towar/Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Galerii.
8. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
9. Zadatek – świadczenie w postaci pieniężnej lub rzeczowej wręczane drugiej stronie przy zawieraniu umowy – najczęściej przedwstępnej. Zadatek, może być również wpłacany pod postacią pieniądza bezgotówkowego, z momentem uznania go na rachunku kontrahenta. Podstawowa rola zadatku to rekompensata za niewywiązanie się z postanowień umowy przez jedną ze stron.
W przypadku braku odmiennych uregulowań umownych, zadatek ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona ma prawo bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy i zatrzymać zadatek. Osoba wręczająca zadatek w takim przypadku ma prawo żądać sumy dwukrotnie wyższej. W sytuacji, gdy dojdzie do wykonania umowy, zadatek jest zaliczany na poczet świadczeń strony, która go wręczała. Jeśli natomiast dojdzie do rozwiązania umowy (również w przypadku orzeczenia sądowego) pomiędzy stronami, zadatek zostaje zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy umowa nie została wykonana z powodu okoliczności, za które żadna ze stron nie odpowiada, bądź za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.
Zadatek wynosi zwyczajowo 50% wartości zamówienia, chyba, że Sprzedający poda inną wysokość zadatku.

10. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość, ze specyfikacją dotyczącą ilości i rodzaju Towaru.
11. Zamówienie indywidualne – zamówienie, które realizowane jest przez Sprzedawcę według specyfikacji podanej przez danego Klienta.

II Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Galerii, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

III Informacje o Produktach

1.Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Małgorzaty Chruściel-Waniek i podlegają ochronie praw autorskich.
Produkty są wykonane ręcznie, poprzez połączenie różnych technik złotniczych z użyciem naturalnych surowców takich jak: kamienie szlachetne, minerały, bursztyny, perły. Materiały tego typu mogą zawierać naturalne inkluzje, rysy wchodzące w integralną część surowców w związku z czym cechy te nie mogą podlegać reklamacji. Wykorzystanie tych materiałów nie świadczy o istnieniu wad fizycznych Towaru, czy niezgodności z umową.
2. Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Towarów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Towarów, a jedynie mają charakter informacyjny o nich. Dane o rozmiarach, wielkości i rodzaju użytych kamieni i materiałów znajdują się w opisie Produktów.
3. Sprzedawca informuje, że Towary – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność i kruchość zastosowanych surowców – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Produkty nie powinny być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami, materiałami (rzeczami) barwiącymi (np. jeansy).
Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

IV Cena i akcje promocyjne

1. Wszystkie ceny Towarów oferowanych przez Galerię podawane są w złotych polskich. Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny Towarów nie obejmują kosztów przesyłek.
2. Przez promocję należy rozumieć oferowanie sprzedaży Towarów na warunkach korzystniejszych od warunków standardowych sprzedaży, obowiązujących w Galerii.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Galerii, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Galerii. Galeria nie stosuje zautomatyzowanego dostosowywania cen!
4. Cena, która widnieje przy Towarze w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży danego Towaru. 5. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania oraz wycofania Towarów z Galerii. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały przyjęte przez Sprzedającego.
6. W przypadku błędu na stronie i braku dostępności Produktu od ręki lub braku możliwości wykonania kopii zakupionego przez Klienta Towaru, Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie, jednocześnie niezwłocznie zwrócić Klientowi wpłacone środki pieniężne.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przyznania Klientowi rabatu w postaci upustu lub darmowej przesyłki.

V Składanie zamówień

1.W celu dokonania zakupu Towaru przez Klienta w Galerii, niezbędny jest kontakt mailowy (bezpośredni, poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce „Kontakt“ na stronie galerii www.gosiawaniek.pl lub formularze przy każdym produkcie w Galerii).Wysłanie zapytania lub zamówienia ze strony produktu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
2. Informacje zamieszczone w Galerii dotyczące Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
3. Umowę sprzedaży Towaru uważa się za zawartą z dniem potwierdzenia przez Sprzedawcę dostępności danego Towaru, zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu oraz ceny towaru wraz z kosztami przesyłki, które zależą od wartości zamówienia oraz miejsca i sposobu Dostawy.
4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła, na jego adres internetowy wiadomość potwierdzającą (lub nie) dostępność Towaru oraz przyjęcie zamówienia do realizacji (dotyczy Produktów z cenami, aktualnie dostępnych w Galerii) albo o przewidywanym terminie wykonania Zamówienia indywidualnego (dotyczy Towarów wyprzedanych, z możliwością zamówienia podobnego przedmiotu).
5. Z uwagi na unikatowy charakter Towarów lub unikatowy materiał, z którego są wykonane, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia indywidualnego. Sprzedawca może przedstawić Klientowi inne opcje na realizację Zamówienia.
6. W przypadku przyjęcia Zamówienia indywidualnego Sprzedawca może poprosić o wpłacenie Zadatku.
7. Sprzedawca realizuje zamówienia wysyłając Towary do Klienta z miejscem odbioru położonym w obszarze terytorialnym Polski. Zamówienia, w których miejscem odbioru Towarów miałoby być miejsce znajdujące się poza terytorium Polski, wykonywane będą jedynie po uprzednim skontaktowaniu się przez Klienta ze Sprzedawcą oraz uzgodnieniu warunków realizacji zamówienia, w tym indywidualnych kosztów wysyłki.

VI Zmiana lub wycofanie zamówienia

1. Sprzedawca dopuszcza wprowadzenie przez Klienta zmian w złożonym zamówieniu jak również rezygnację z zamówienia, gdy dotyczy to zamówień Towarów z aktualnej oferty Galerii (Towary z widocznymi cenami w Galerii). W tym celu Klient powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o rezygnacji z zakupu. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Indywidualnego Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania Zadatku na pokrycie poniesionych przez siebie kosztów związanych z przystąpieniem do realizacji Zamówienia indywidualnego złożonego przez Klienta (m. in. zakup niezbędnych materiałów takich jak kruszec czy kamienie).

VII Termin realizacji zamówienia

1. Czas realizacji (wysyłki) Zamówienia złożonego w sklepie www.gosiawaniek.pl wynosi 2-5 dni roboczych. Za dni robocze uważa się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobót, niedziel i dni świątecznych).

2. W przypadku Zamówień indywidualnych lub wymagających zmian w Towarze dostępnym do sprzedaży w Galerii, czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie z Klientem.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia jeśli jest to podyktowane zdarzeniami losowymi (choroba, wypadek). W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta.
3. O wszelkich Urlopach zaplanowanych przez Sprzedawcę Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy sprzedaży.

VIII Wysyłka

1. Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem Firmy Kurierskiej UPS. Jeżeli kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym przez Klienta adresem, powinien pozostawić awizo.
2. Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta, ponosi Klient.
3. Koszty przesyłek o większej wartości są ustalane indywidualnie z klientem przed zawarciem umowy sprzedaży.
4. Koszt przesyłki KURIEREM UPS po przedpłacie na konto dla przesyłek o wartości o wartości do 500$ wynosi 26zł.
Koszt wysyłki Kurierem UPS z dostawą do Access Point UPS wynosi 16zł 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego Zamówienia, z uwagi na jego wartość, ilość Towarów, specyficzny charakter Towaru wymagający specjalnego opakowania w transporcie itp. O wszelkich zmianach Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy sprzedaży.
6. Koszty przesyłki Towaru do Klienta poza terytorium Polski, jak również ostateczną wysokość kosztu przesyłki danego Towaru na terytorium Polski, Sprzedawca każdorazowo wskaże Klientowi w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji przed zawarciem umowy sprzedaży.
7. Koszt przesyłki produktów ze stanu sklepu jest wyliczany automatycznie przez system i widoczny dla klienta przed złożeniem zamówienia.
8. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, dowód zakupu (paragon lub fvat) obejmujący dostarczane Towary.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn przez niego niezawinionych lub od niego niezależnych. Jeżeli Sprzedawca powziął informację o zaistnieniu takiej przyczyny, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Klienta, podając przewidywany czas realizacji zamówienia.
10. Odbierając dostarczoną przez Dostawcę przesyłkę Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcę.
Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.
11. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
12. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Klientowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
13. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Galerii przez Dostawcę (gdy Klient nie podejmie jej w terminie), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
14. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta.
15. W szczególnych wypadkach Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

IX Sposób płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: a: Tradycyjny przelew bankowy na konto w mBanku: mBank 66 1140 2004 0000 3602 3742 5781

b: Gotówką przy odbiorze osobistym Towaru.
c: korzystają z szybkich płatności PayU lub PayPal
2. W przypadku brak zaksięgowania na rachunku Galerii wpłaty za Produkt w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia potwierdzenia e- mailem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, skutkuje anulowaniem zamówienia.

X Paragony, faktury, potwierdzenia umowy sprzedaży

1. Dla wszystkich transakcji sprzedaży Produktów w Galerii wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta po uprzednim przedstawieniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury. Brak podania przez Klienta wszystkich danych koniecznych dla prawidłowego wystawienia faktury w terminie ustawowym, zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawienia faktury.

XI Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu

1. Klient będący Konsumentem oraz KPPK (przedsiębiorca na prawach konsumenta, dla którego dany zakup nie ma charakteru zawodowego) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączony jest przez Sprzedawcę na nośniku trwałym (e-mail lub wersja papierowa) przy zawarciu umowy najpóźniej wraz z Towarem.
2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (e-mail).
3. Zwracane Towary muszą być kompletne. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrotu można dokonać przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.
5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem ani KPPK w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienia indywidualne); Towary wyprodukowane lub zmodyfikowane według specyfikacji konsumenta (np. zmiana rozmiaru, kamienia) lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; usług, które Sprzedawca wykonał za wyraźną zgodą konsumenta.
6. Jeżeli Towar wykonany został z użyciem kamieni szlachetnych, pereł lub innych wartościowych surowców, jego zwrotne przyjęcie przez Sprzedawcę będzie możliwe dopiero po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy, którego badaniom poddane zostaną ww. kamienie, perły itd., potwierdzającej tożsamość oryginału Towaru.
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Klient dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy tj. Klient odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
8. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub kosztów zwrotu rzeczy, Konsument nie ponosi tych opłat i kosztów.

XII Zwrot należności

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:
a) odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem
b) obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji. Czas ten może być wydłużony, jeśli w tym terminie Sprzedawca nie otrzyma od Klienta zwrotu Towaru lub dowodu jego odesłania.
2. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych do wykonania przelewu lub przekazu pieniężnego. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.
4. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta, Sprzedawca poświadczy zwrot Towaru.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
6. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

XIII Reklamacje

1. Od 1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy z 4 listopada 2022 r. o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2022 poz. 2337). Nowelizacja przenosi z kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumentów (dalej jako: ustawa konsumencka) większość przepisów dotyczących konsumentów, a przy okazji wprowadza do nich zmiany.
2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
4. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową wtedy, gdy wyraźnie poinformuje Konsumenta, że dany towar nosi znamiona unikatu, a towar wykonany na zamówienie może się różnić od pierwowzoru. Konsument musi świadomie zaakceptować taką informację (np. W korespondencji mailowej z Galerią).
5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
6. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, opis wady wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. Sprzedawca może zaoferować Klientowi etykietę zwrotną z wysyłką na własny koszt.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt. Jeśli wymiana albo naprawa będą niemożliwe, zgodnie z żądaniem Klienta, Sprzedawca może obniżyć cenę albo zwrócić – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
8. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy jeśli naprawa lub wymiana nie jest możliwa.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
9. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11.W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż nie odpowiada on za zgłoszone wady (gdy uszkodzenia wynikają z winy Klienta na skutek nieprawidłowego użytkowania Towaru, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu Towaru, bądź na skutek zdarzeń losowych), Sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Towaru.
12. Inne przepisy będą mieć zastosowanie w przypadku reklamacji Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta (ustawa o prawach konsumenta), a inne w przypadku reklamacji przedsiębiorcy (Kodeks cywilny).

XIV Polityka prywatności

25 maja 2018 roku zaktualizowałam Politykę Prywatności, byście mogli dokładniej zrozumieć, jakie informacje zbieram i w jakim celu. Ulepszyłam także narzędzia służące do ochrony danych osobowych.


Wprowadziłam te zmiany w związku z wejściem w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w Unii Europejskiej. Ujednolica ono przepisy dotyczące ochrony prywatności w UE i precyzuje zasady jasnego opisywania warunków przetwarzania danych przez firmy.

Nie zmieniam aktualnych ustawień, ani sposobu przetwarzania danych. Dane przetwarzam wyłącznie w celu sfinalizowania umowy kupna- sprzedaży, którą zawieramy. Wasze dane są bezpieczne, nigdy nikomu ich nie odsprzedam. Ulepszyłam jednocześnie opis procedur i wyjaśniłam, jakie przysługują Wam prawa w tym zakresie i jak możecie zaktualizować lub usunąć swoje dane.
Polityka Prywatności przesyłana jest w osobnym pliku.

XV Postanowienia końcowe.

1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów, wiarygodności danych lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wszelkie oświadczenia i zgłoszenia skierowane do Sprzedawcy, należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie zamówień, których realizacja została już podjęta przez Galerię.
4. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.

Regulamin2021

Regulamin2023